Υποχρεώσεις σχετικές με ηλεκτρονικές επικοινωνίες

O νόμος 3471/2006 (όπως ισχύει) ρυθμίζει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο νόμος αυτός μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ και εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα ζητήματα, ως ειδικότερος του ΓΚΠΔ.

Ο νόμος περιλαμβάνει κυρίως υποχρεώσεις που αφορούν τους φορείς παροχής διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως, ιδίως, υποχρεώσεις για την επεξεργασία δεδομένων κίνησης και θέσης και για την ικανοποίηση των ειδικών δικαιωμάτων των συνδρομητών και χρηστών.

Επιπλέον, προβλέπονται ρυθμίσεις οι οποίες έχουν εφαρμογή σε όλους τους υπευθύνους επεξεργασίας:

  • για την καταγραφή κλήσεων,
  • για τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε πληροφορία αποθηκευμένη σε τερματικό εξοπλισμό χρήστη (π.χ cookies) (δείτε αναλυτικά: Υπηρεσίες Διαδικτύου>> Η χρήση cookies στο διαδίκτυο),
  • για τη νομιμότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS (δείτε αναλυτικά: SPAM).

Στον νόμο αυτόν προβλέπεται επίσης υποχρέωση γνωστοποίησης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μόνο από φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (βλ. άρ. 12 παρ. 5 του ν. 3471/2006 και Κανονισμό (ΕΕ) 2013/611).

Για την υποβολή γνωστοποίησης τέτοιου περιστατικού (που αφορά αποκλειστικά παρόχους) παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την ειδική φόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). Η φόρμα αυτή διαβιβάζεται αυτόματα και στην Αρχή.