15. Βιντεοεπιτήρηση

Επιβολή προστίμου για μη σύννομη επεξεργασία δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένο σε κατοικία και εντολή να καταστούν οι πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της Οδηγίας 1/2011

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-08-26
Αριθμός πράξης
30

Η Αρχή, με την με αριθμό 30/2020 απόφασή της, έδωσε εντολή στον καταγγελλόμενο να αποκαταστήσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 ΓΚΠΔ και να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα μέσω του εγκατεστημένου συστήματος βιντεοεπιτήρησης σύμφωνες προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της Οδηγίας 1/2011 και επέβαλε πρόστιμο.

Και αυτό διότι ο καταγγελλόμενος δεν προέβη σε τεκμηρίωση της νομιμότητας της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, δεν έθεσε υπόψη της Αρχής συναφή έγγραφη τεκμηρίωση της νόμιμης λειτουργίας του και από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και την παραδοχή του καταγγελλομένου διαπιστώθηκε ότι εγκατέστησε και λειτούργησε παράνομα το σύστημα αυτό έχοντας θέσει σε λειτουργία και στρέψει την κάμερα που βρισκόταν στην οροφή της οικίας του κατά τρόπο ώστε να λαμβάνει εικόνα και να καταγράφει τις δραστηριότητες των καταγγελλόντων καθώς και κάθε φυσικού προσώπου στην ιδιοκτησία αυτών.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-09/30_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
202023930
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Συστάσεις - υποδείγματα για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-06-09
Αριθμός πράξης
2

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που χρησιμοποιούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης οφείλουν να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία καμερών, πριν κάποιος εισέλθει στον επιτηρούμενο χώρο. Για τον σκοπό αυτό είναι, κατά κανόνα, προσφορότερο να ακολουθείται πολυεπίπεδη προσέγγιση, δηλαδή να υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες για την άμεση ενημέρωση όσων εισέρχονται στον χώρο, οι οποίες να παραπέμπουν σε εύκολα προσβάσιμη αναλυτική ενημέρωση.

Η Αρχή επισημαίνει ιδιαίτερα την υποχρέωση για αυξημένη διαφάνεια, όπως απορρέει από τον ΓΚΠΔ και παρέχει νέα υποδείγματα ενημέρωσης, επιπλέον του υποδείγματος που παρατίθεται στο κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών 3/2019 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω συσκευών λήψης βίντεο

 Τα υποδείγματα αυτά προτείνονται για χρήση από υπεύθυνους επεξεργασίας εγκατεστημένους στην Ελλάδα, οι οποίοι χρησιμοποιούν σύστημα βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών. Τα νέα υποδείγματα αντικαθιστούν το υπόδειγμα ενημερωτικής πινακίδας που ήταν συνημμένο στην οδηγία 1/2011 της Αρχής και πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα.

Αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται κάποιος χρόνος προσαρμογής των ενημερωτικών πινακίδων και κειμένων, καθώς και των διαδικασιών χειρισμού των αιτημάτων άσκησης των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, η Αρχή καλεί όλους τους υπευθύνους επεξεργασίας να προσαρμοστούν εντός διμήνου το αργότερο.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-12/Sistaseis_2_2020.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202463921
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε σύστημα βιντεοεπιτήρησης – κύρωση προστίμου (με βάση ν. 2472/1997)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-02-26
Αριθμός πράξης
3

Καταγγέλλων στην Αρχή, φυσικό πρόσωπο, ζήτησε από την καταγγελλόμενη εταιρεία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, αντίγραφο της εικόνας του από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούσε στο χώρο της γραμματείας της εν λόγω εταιρείας καθώς και αντίγραφα εγγράφων που τον αφορούν. Η εταιρεία αποκρίθηκε με ιδιαίτερη καθυστέρηση στο αίτημα του καταγγέλλοντος και μόνο μετά την παρέμβαση ανεξάρτητων δημόσιων αρχών. Με την απάντησή της η εταιρεία δεν χορήγησε αντίγραφο της εικόνας του φυσικού προσώπου, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης στο χώρο της γραμματείας δεν ήταν σε θέση να καταγράφει, κατά το χρόνο της επίσκεψης του καταγγέλλοντος. Η Αρχή, αφού έκρινε ότι δεν αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί της εταιρείας σχετικά με τη μη λειτουργία του συστήματος, επέβαλε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ για τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/3_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202393
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Σύσταση σε ξενοδοχείο για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-01-24
Αριθμός πράξης
5
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-02/5_2011anonym.pdf
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20112395
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-03-31
Αριθμός πράξης
1
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-01/ODIGIA_CCTV_FINAL_1_2011.PDF
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20112371
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε τραπεζικά ιδρύματα

Κατηγορία
Ημερομηνία
2001-03-20
Αριθμός πράξης
40
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/40.2001.doc
Έτος
2001
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
200123940
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε χώρους ξενοδοχείων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2002-07-18
Αριθμός πράξης
84
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/84_2002.doc
Έτος
2002
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200223984
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόφαση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε οικοτροφείο

Κατηγορία
Ημερομηνία
2003-09-04
Αριθμός πράξης
41
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2003_41.doc
Έτος
2003
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200323941
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόφαση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2003-09-04
Αριθμός πράξης
40
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2003_40.doc
Έτος
2003
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200323940
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Γνωστοποίηση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης Δ.Α.Ο.Α.

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-05-03
Αριθμός πράξης
28
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/28_2004.doc
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
200423928
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό