Αρμοδιότητα δημοτικής Αρχής στην εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
21
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Δημότης κατήγγειλε στην Αρχή ως παράνομη την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες. Η Αρχή, ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, καθώς ο καταγγέλλων δεν ήταν υποκείμενο των δεδομένων της επεξεργασίας, ενημέρωσε σχετικά τις καταγγελλόμενες σχολικές μονάδες, ορισμένες από τις οποίες προέβησαν σε τροποποίηση ή απεγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων. Με την απόφαση 21/2019, η Αρχή έκρινε ότι ο Δήμος που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των εν λόγω μονάδων και έχει την αρμοδιότητα εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε δημόσιες σχολικές μονάδες είναι υπεύθυνος για την εν λόγω επεξεργασία και του διαβίβασε το σύνολο των φακέλων των υποθέσεων, ώστε να ενεργήσει αρμοδίως, προκειμένου να τηρήσει τις προϋποθέσεις νομιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 18 της οδηγίας 1/2011 της Αρχής σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες, αλλά και να ικανοποιεί τα δικαιώματα των υποκειμένων που απορρέουν από τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr