Κανονιστικές πράξεις της Αρχής

Συμπληρωματικές απαιτήσεις διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης
Συμπληρωματικές απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43(1β) και το άρθρο 43(3) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το πρότυπο EN-ISO/IEC 17065.

Απαιτήσεις διαπίστευσης φορέων παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας
Απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ.

Εκτίμηση αντίκτυπου ΦΕΚ Β΄1622/10.05.2019
Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ.

Κανονιστική Πράξη Γ/ΕΞ/6220 - 13.7.2018
Ενημέρωση για τον χειρισμό και την αρχειοθέτηση παλαιότερων υποθέσεων.

Κανονιστική Πράξη ΦΕΚ Β' 3433/31.12.2013
Κοινή Πράξη της Αρχής και της ΑΔΑΕ ως προς τις υποχρεώσεις των παροχών για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3917/2011.

Κανονιστική Πράξη 26/2004 (ΦΕΚ Β’ 684/11.5.2004)
Όροι για τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας (πρώην υπ΄αριθμ. 050/20.1.2000).

Κανονιστική Πράξη 25/2004 (ΦΕΚ Β’ 684/11.5.2004)
Κανόνες κατηγοριοποίησης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (βλ. και άρθρο 40 ν. 3259/2004 για τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 70 ν. 3746/2009 και του άρθρου 4 ν. 3816/2010).

Κανονιστική Πράξη 24/2004
(ΦΕΚ Β’ 684/11.5.2004) Προϋποθέσεις τήρησης αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (πρώην υπ΄αριθμ. 109/31.3.1999).

Κανονιστική Πράξη 121/2001
Καθορισμός των παραβόλων (σε ευρώ) για τις χορηγούμενες από την Αρχή άδειες συλλογής και επεξεργασιας ευαίσθητων δεδομένων και διασύνδεσης αρχείων.
(Σημείωση: η χορήγηση αδειών ευαίσθητων δεδομένων καταργήθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ - βλ. απόφαση 46/2018).

Κανονιστική Πράξη 1/1999
Ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων κατ΄ άρθρο 11 ν. 2472/1997.

Κανονιστική Πράξη 408/1998
Ενημέρωση υποκειμένων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια του Τύπου.