Συμπληρωματικές απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης με ενσωματωμένες τις συστάσεις της σχετικής γνώμης 22/2020 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
25
Περίληψη

Η Αρχή, με την με αριθμό 25/2020 Απόφασή της, αποφάσισε ομόφωνα, την τροποποίηση του σχεδίου των συμπληρωματικών απαιτήσεων για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης, βάσει όλων των συστάσεων και ενθαρρύνσεων της σχετικής γνώμης 22/2020 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Το αρχικό σχέδιο, όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ’ αριθμ. 8/2020 Απόφαση της Αρχής, είχε υποβληθεί στο Συμβούλιο στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας του ΓΚΠΔ. Με την Απόφαση 25/2020 αποφασίστηκε η ανακοίνωση του τροποποιημένου σχεδίου των απαιτήσεων διαπίστευσης στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 7 του ΓΚΠΔ. Οι τελικές συμπληρωματικές απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης, όπως τροποποιήθηκαν βάσει της απόφασης 22/2020 του Συμβουλίου, δημοσιοποιούνται από την Αρχή με δημοσίευση στο διαδικτυακό της τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 1 στοιχ. ιστ’ του ΓΚΠΔ και με το άρθρο 15 παρ. 10 του ν.4624/2019.

PDF Απόφασης
25_2020.pdf550.15 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr