Ενσωμάτωση των συστάσεων του σχεδίου γνώμης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης των κωδίκων δεοντολογίας

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
26
Περίληψη

Η Αρχή, με την Απόφαση 26/2020, τροποποίησε το σχέδιο των απαιτήσεων διαπίστευσης για τους φορείς παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας, βάσει των συστάσεων της γνώμης 20/2020 του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Το αρχικό σχέδιο, όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ’ αριθμ. 9/2020 Απόφαση της Αρχής, είχε υποβληθεί στο Συμβούλιο στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Με την Απόφαση 26/2020 αποφασίστηκε η ανακοίνωση του τροποποιημένου σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 7 του ΓΚΠΔ. Οι τελικές απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης των κωδίκων δεοντολογίας, όπως τροποποιήθηκαν βάσει της απόφασης 20/2020 του Συμβουλίου, δημοσιοποιούνται από την Αρχή  με δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο της, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 1 στοιχ. ιστ’ του ΓΚΠΔ και με το άρθρο 15 παρ. 10 του ν.4624/2019.

PDF Απόφασης
26_2020.pdf523.36 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr