Γνωστοποίηση περιστατικών παραβίασης δεδομένων (άρθρα 33-34 ΓΚΠΔ)

Ο ΓΚΠΔ, με το άρθρο 33, επιβάλει στους υπευθύνους επεξεργασίας την υποχρέωση χειρισμού κάθε περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του υπευθύνου για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Σε περίπτωση που από το περιστατικό ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων τα οποία αυτό αφορά, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να γνωστοποιήσουν το εν λόγω περιστατικό στην Αρχή.

Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερωθεί για το περιστατικό. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. φύση/έκταση του περιστατικού, κατηγορίες προσώπων που επλήγησαν, αιτία και συνέπειες αυτού, ενέργειες που έγιναν προς αντιμετώπισή του, κ.ά.). Ακόμα και αν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι όλες διαθέσιμες κατά την υποβολή της γνωστοποίησης, αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ως αρχική και να ακολουθήσει στη συνέχεια, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, επικαιροποίησή της (με υποβολή συμπληρωματικής γνωστοποίησης).

Στα παρακάτω σύντομα animations θα βρείτε χρήσιμα παραδείγματα περιστατικών που μπορεί να αποτελούν ή όχι περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων και περιλαμβάνουν τον ενδεδειγμένο τρόπο αντίδρασης σε αυτά.

 

 

Επιπλέον κάνοντας χρήση συστήματος ερωταπαντήσεων https://eservices.dpa.gr/wizard/?id=1331560 θα βοηθηθείτε στο να αξιολογήσετε το αν κάποιο περιστατικό  αποτελεί περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων και εάν απαιτείται ή όχι η γνωστοποίησή του στην Αρχή.

Παρακαλούμε να το χρησιμοποιείτε πριν προβείτε σε γνωστοποίηση του περιστατικού σας στην Αρχή.

Για την υποβολή της εν λόγω γνωστοποίησης στην Αρχή, πατήστε εδώ*.

 

Επισημαίνεται ότι, ακόμα και αν το περιστατικό δεν μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για τα φυσικά πρόσωπα που αφορά, οπότε και δεν απαιτείται η υποβολή της ως άνω γνωστοποίησης στην Αρχή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να το καταγράψει και να τηρεί δικό του εσωτερικό αρχείο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ, όταν η παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων τα οποία αφορά το περιστατικό, τότε ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση και στα πρόσωπα αυτά. Αυτή η ανακοίνωση είναι ανεξάρτητη της προαναφερθείσας γνωστοποίησης στην Αρχή (η οποία γνωστοποίηση στην Αρχή υποβάλλεται ακόμα και αν ο σχετικός κίνδυνος δεν κρίνεται ως υψηλός). Η ανακοίνωση στα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να γίνει με τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο, με τη μορφή προσωποποιημένης πληροφόρησης και όχι μέσω κάποιας γενικού χαρακτήρα ανακοίνωσης, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

Σημειώνεται ότι η Αρχή δύναται σε κάθε περίπτωση να δώσει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας να ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα για το περιστατικό (άρθρο 58 παρ. 2 ε’ ΓΚΠΔ).

Η παραπάνω υποχρέωση χειρισμού περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γνωστοποίησης στην Αρχή και ανακοίνωσης στα επηρεαζόμενα υποκείμενα των δεδομένων εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις:

  1. Επεξεργασίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 για τις αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένων της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους. Βλέπε σχετικά τα άρθρα 63 και 64 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 139/29-08-2019).
  2. Επεξεργασίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3471/2006 (Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Oδηγία 2009/136/ΕΚ - ePrivacy), δηλαδή κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, στο πλαίσιο της παροχής διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με βάση το άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 3471/2006 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 611/2013 παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε την ειδική φόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία συνυποβάλλεται αυτόματα και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Επισημαίνεται ότι οι πάροχοι των παραπάνω υπηρεσιών οφείλουν να γνωστοποιούν κάθε περιστατικό παραβίασης δεδομένων, ανεξαρτήτως κινδύνου.

Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των περιστατικών παραβίασης δεδομένων και τις σχετικές υποχρεώσεις μπορείτε να δείτε εδώ.

(*) Προσοχή, αφορά μόνο υποβολή περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από υπευθύνους επεξεργασίας. Για υποβολή καταγγελίας παρακαλούμε δείτε εδώ.