03. Δημόσια Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση - Κρατική δράση

Ορισμός Επόπτη και Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών για την χορήγηση πιστοποιητικών ψηφιακών υπογραφών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-11-26
Αριθμός πράξης
8128

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περί ορισμού Επόπτη και Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών  στο πλαίσιο της χορήγησης πιστοποιητικών ψηφιακών υπογραφών στην ανωτέρω Αρχή.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-12/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Παράταση της αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων έως και 15.1.2021

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-11-26
Αριθμός πράξης
8139

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περί παράτασης της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος αυτής για το χρονικό διάστημα από 01.12.2020 έως 15.01.2021. Δυνάμει της αυτής αποφάσεως, οι εν λόγω συνεδριάσεις θα διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-12/Apofasi%20Proedrou%20Arhis_26%2011%202020%202.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Οδηγία για τη μεταγραφή με λατινικά στοιχεία του ονόματος των προσώπων στα δελτία ταυτότητας και στα διαβατήρια

Κατηγορία
Ημερομηνία
2003-10-07
Αριθμός πράξης
2
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2003_02.doc
Έτος
2003
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20032372
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Aναγραφή του θρησκεύματος επί των ληξιαρχικών πράξεων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2001-10-31
Αριθμός πράξης
134
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2001_134.doc
Έτος
2001
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
2001239134
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόφαση για τις ταυτότητες

Κατηγορία
Ημερομηνία
2000-05-15
Αριθμός πράξης
510/17
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2000_510-17.doc
Έτος
2000
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόφαση επί αιτήματος προσωρινής διαταγής 1/2020 (άρθρο 15 παρ. 8 του ν. 4624/19 σε συνδ. με άρθρο 58 παρ. 2 στ’ ΓΚΠΔ)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-11-04
Αριθμός πράξης
1

Απόρριψη αιτήματος εκδόσεως προσωρινής διαταγής περί αναστολής διενέργειας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συµβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λόγω του ότι δεν συντρέχει περίπτωση απειλής κινδύνου για τα προσωπικά δεδοµένα των θιγόμενων υποκειμένων από τη σκοπούμενη επεξεργασία. Με την εν λόγω απόφαση  αιτιολογείται το γεγονός αφενός του ότι δεν προκύπτει το ενδεχόμενο να πλήττεται ανεπανόρθωτα κάποιο εκ των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων διά της χρησιμοποίησης της μεθόδου της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αφετέρου του ότι δεν πρόκειται για περιστατικό παραβίασης με την έννοια του άρθρου 4 παρ. 12 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους η μη διενέργεια της τυχόν απαιτούμενης μελέτης εκτίμησης αντικτύπου δεν συνιστά λόγο απαγόρευσης της επεξεργασίας.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-11/1_2020anonym%20apofasi%20Proedrou.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Μείωση προστίμου που είχε επιβληθεί σε Υπουργό για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα υπηρεσιακού φακέλου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-06-29
Αριθμός πράξης
44
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/44_2005anonym.pdf
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατηγορία
Ημερομηνία
2015-06-26
Αριθμός πράξης
3663
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/7%C2%BB%C2%BF3%C2%B9%C2%BC%C2%BF-%C3%83%C2%B83.pdf
Έτος
2015
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Διευκρινιστική επιστολή αναφορικά με την απόφαση 510/17 15.05.2000

Κατηγορία
Ημερομηνία
2000-11-07
Αριθμός πράξης
1431
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2000_1431-epistoli.doc
Έτος
2000
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό