Πρόσβαση γονέα σε δεδομένα ανήλικου τέκνου που αποκαλύπτουν και πληροφορίες για τρίτους

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
4
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά υπευθύνου επεξεργασίας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, το οποίο άσκησε ο πατέρας για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου  του ασκώντας τη γονική μέριμνα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συμμορφώθηκε με τη σχετική εντολή της Αρχής για ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του προσφεύγοντος στα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου του, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της Αρχής. Η Αρχή έδωσε εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας να χορηγήσει τα αιτηθέντα έγγραφα στον καταγγέλλοντα, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών παραστατικών. Επέβαλε διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στον υπεύθυνο επεξεργασίας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης.

PDF Απόφασης
4_2020anonym.pdf330.18 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr