Περί διεύρυνσης των αποδεκτών των αρχείων ΣΑΥ και ΣΣΧ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
18
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Αίτηση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ να εγκρίνει η Αρχή την αυτόνομη-άμεση πρόσβαση των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων, ως υπευθύνων επεξεργασίας (ή από κοινού υπευθύνων) όταν ενεργούν για λογαριασμό των Εταιρειών Απόκτησης Απαιτήσεων (πέραν της τυχόν έμμεσης πρόσβασής τους ως εκτελούντων την επεξεργασία όταν ενεργούν για λογαριασμό των τραπεζών) στα αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (αρχεία ΣΑΥ και ΣΣΧ), διευρύνοντας ουσιαστικά τους αποδέκτες των εν λόγω αρχείων.

Υπό τον ΓΚΠΔ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στην προκειμένη περίπτωση, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και η αιτούσα την αυτόνομη, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων, πρέπει να διενεργήσουν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση της Αρχής, εκτίμηση αντικτύπου των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr