Καταγγελία για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης από εργοδότη

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
48
Θεματική ενότητα
Περίληψη

H Αρχή εξέτασε καταγγελία σωματείου εργαζομένων σχετικά με παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Αφού κάλεσε τις δύο πλευρές σε ακρόαση και εξέτασε τα σχετικά υπομνήματα που υποβλήθηκαν, η Αρχή απηύθυνε, με βάση το άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. α΄ ν. 2472/1997, προειδοποίηση προς την εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ» για την παραβίαση των άρθρων 4, 5 και 11 ν. 2472/1997 και τη διέταξε να προβεί αμελλητί α) στην κατάλληλη προσαρμογή του πεδίου λήψης της κάμερας στο χώρο του εστιατορίου, ή την απεγκατάσταση της κάμερας, εφόσον δεν μπορεί να δικαιολογήσει έννομο συμφέρον για την προστασία του εν λόγω χώρου και των αγαθών που βρίσκονται σε αυτόν, και β) να προσαρμόσει τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις της στις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας που ορίζονται στο σημείο 9 του σκεπτικού της απόφασης, και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr