Καταγγελία ασθενούς ως υποκειμένου των δεδομένων κατά νοσηλευτικού ιδρύματος για την επεξεργασία δεδομένων υγείας προς την ασφαλιστική εταιρεία κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
21
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή απορρίπτει την καταγγελία. Η Αρχή επιφυλάσσεται να κρίνει επί της νομιμότητας της ακολουθούμενης πρακτικής της επεξεργασίας των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασθενών, ως υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και της διαβίβασής τους προς τις αντισυμβαλλόμενες ασφαλιστικές εταιρείες στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr