Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη αποστολή μηνύματος SMS προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας και μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε δικαίωμα εναντίωσης και πρόσβασης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
40
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία για αποστολή ανεπιθύμητου συντόμου γραπτού μηνύματος (SMS) από υποψήφια βουλευτή με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα, μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και εναντίωσης, καθώς επίσης και τη συνολική πρακτική που ακολούθησε η καταγγελλόμενη αναφορικά με τις επικοινωνίες πολιτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικών μέσων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.  Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11 του ν. 3471/2006, την Οδηγία 1/2010 της Αρχής για την πολιτική επικοινωνία,  τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής σχετικά με την επεξεργασία  προσωπικών  δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία και τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 Ευρώ για διαπιστωθείσες παραβιάσεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και επίπληξη για καθυστερημένη ανταπόκριση σε αίτημα δικαιώματος με βάση το ΓΚΠΔ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr