Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
40
Περίληψη

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ, λόγω του ότι καταχωρήθηκε στους ανωτέρω καταλόγους για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και προ της παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή του αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισής του στους εν λόγω καταλόγους, εφόσον κρίθηκε ότι εξακολουθούσαν να ισχύουν οι λόγοι της καταχώρισης.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr