Απόρριψη καταγγελίας κατά της εταιρείας e-food σχετικά με μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
24
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή κατά της εταιρείας ONLINE DELIVERY SA (e-food) για παραβίαση του προβλεπόμενου στις διατάξεις του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ δικαιώματος διαγραφής καθώς και αντίστοιχης παραβίασης της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 4 του ΓΚΠΔ, η Αρχή απέρριψε την καταγγελία ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, διότι δεν διαπιστώθηκε η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος στο σύστημα αρχειοθέτησης της καταγγελλομένης εταιρείας, καθώς και η χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών της.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr