Απόρριψη καταγγελίας από εργαζόμενη για παράνομο σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε επιχείρηση

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
31
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή με την υπ’ αριθμ. 31/2020 Απόφασή της έκρινε ότι είναι αβάσιμη η καταγγελία εργαζόμενης για παράνομο σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε χώρο εργασίας. Ειδικότερα, στην εξεταζόμενη περίπτωση, ως προς την καταγγελλόμενη παράνομη επεξεργασία δεδομένων ήχου δια του εν λόγω συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο χώρο εργασίας, η Αρχή διατηρεί αμφιβολίες εν όψει και του περιεχομένου της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης που υπέβαλε ο ελεγχόμενος υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά και της σχετικής βεβαίωσης των εγκαταστατών του συστήματος βιντεοεπιτήρησης και απορρίπτει την καταγγελία. Ως προς την καταγγελλόμενη παράνομη επεξεργασία δεδομένων εικόνας δια της εγκαταστημένης κάμερας στο κατάστημα που εργαζόταν η καταγγέλλουσα, η Αρχή διαπιστώνει ότι αφενός πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 5, 6 ΓΚΠΔ και Οδηγίας 1/2011 Αρχής Προστασίας Δεδομένων, αφετέρου, ότι με βάση το πεδίο κάλυψης όπως αποτυπώνεται στο δείγμα εικόνας που υποβλήθηκε, διαπιστώνεται ότι συλλέγονται τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα εικόνας για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας, ο οποίος δεν μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα και εξίσου αποτελεσματικά μέσα. Σχετικά με τη νομιμότητα εγκατάστασης και λειτουργίας των υπολοίπων καμερών (υπόλοιπα καταστήματα και εγκαταστάσεις του υπευθύνου επεξεργασίας), η Αρχή επιφυλάσσεται να διερευνήσει περαιτέρω την σχετική καταγγελία προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr