Παράταση της προθεσμίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για τη δράση byDesign έως 3/2/2021

Κατηγορία
Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
519

Κατόπιν αιτημάτων φορέων, η προθεσμία για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σε σχέση με τη δράση της Αρχής byDesign έχει παραταθεί έως την Τετάρτη 3/2/2021.

  • Η δράση byDesign συνοπτικά:

Η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ευαισθητοποίηση «υπευθύνων επεξεργασίας» και «εκτελούντων την επεξεργασία» σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υλοποιεί το έργο με τίτλο «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ (byDesign)». Η υλοποίηση πραγματοποιείται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής ‘ICT abovo ΙΚΕ’, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι αφενός η παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή εργαλειοθήκης συμμόρφωσης, η οποία θα περιλαμβάνει απλά στη χρήση εργαλεία υποβοήθησης των εταιρειών και επαγγελματιών συνοδευόμενα από πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων, κατάλληλα προσαρμόσιμα σε κάθε επιχείρηση. Και αφετέρου να απλουστευθεί η διαδικασία συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό ορθές πρακτικές σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αυτές επεξεργάζονται.

Για την υλοποίηση των ως άνω δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η αποτύπωση των συναφών πρακτικών που ήδη ακολουθούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας. Η συμμετοχή φορέων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών στη δράση αυτή θα συνεισφέρει στην ορθότερη αποτύπωση των αναγκών του συγκεκριμένου κλάδου και στην παροχή καταλληλότερης και πιο προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις του εκάστοτε κλάδου καθοδήγησης από την Αρχή.

Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή έχει ετοιμάσει δύο ειδικά ερωτηματολόγια:

  1. Ερωτηματολόγιο φορέων

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/General_byDesign2021

Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε ενώσεις εταιρειών και επαγγελματιών που εκπροσωπούν κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως το λιανεμπόριο, τα ξενοδοχεία και ο τουρισμός, η εστίαση, η υγεία, η εκπαίδευση και η άθληση. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει από φορείς που εκπροσωπούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τρόπο που να απεικονίζει την τρέχουσα εικόνα των επιχειρήσεων που είναι μέλη του φορέα.

  1. Ερωτηματολόγιο επιχειρήσεων και επαγγελματιών

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Businesses_byDesign2021

Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr