Ανακοίνωση σχετικά με το έργο "byDesign" για Φορείς

Κατηγορία
Ανακοίνωση
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
423

Η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ευαισθητοποίηση υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υλοποιεί το έργο με τίτλο «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ (byDesign)». Η υλοποίηση πραγματοποιείται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Ελληνική εταιρεία Πληροφορικής ‘ICT abovo ΙΚΕ’, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βασικός στόχος του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή εργαλειοθήκης συμμόρφωσης, η οποία θα περιλαμβάνει απλά στη χρήση εργαλεία υποβοήθησης των εταιρειών και επαγγελματιών συνοδευόμενα από πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων, κατάλληλα προσαρμόσιμα σε κάθε επιχείρηση. Ο στόχος είναι να απλουστευθεί η διαδικασία συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό ορθές πρακτικές σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αυτές επεξεργάζονται.

Για την υλοποίηση των ως άνω δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η κατά το δυνατό ορθή αποτύπωση των συναφών πρακτικών που ήδη ακολουθούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή έχει ετοιμάσει δύο ειδικά ερωτηματολόγια.

Εάν επιθυμείτε να συμβάλετε στη δράση της Αρχής, μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το κατάλληλο ερωτηματολόγιο έως την Παρασκευή 29/01/2021.

Ερωτηματολόγιο φορέων

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/General_byDesign2021

Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε ενώσεις εταιρειών και επαγγελματιών που εκπροσωπούν κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει από φορείς που εκπροσωπούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τρόπο που να απεικονίζει την τρέχουσα εικόνα των επιχειρήσεων που είναι μέλη του φορέα.

Ερωτηματολόγιο επιχειρήσεων και επαγγελματιών

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Businesses_byDesign2021

Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr