Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) ξεκίνησε τη λειτουργία του από την έναρξη της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) (25η Μαΐου 2018), διαδεχόμενο την επονομαζόμενη «Ομάδα εργασίας του άρθρου 29» (ΟΕ29), σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του ΓΚΠΔ.

Το ΕΣΠΔ συστάθηκε ως ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός, με κύρια αποστολή την προώθηση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ και της Oδηγίας 2016/680 για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ και την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών.

Αποτελείται από τους προέδρους ή εκπροσώπους των εποπτικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Μόνο σε θέματα ΓΚΠΔ, ως μέλη του ΕΣΠΔ μπορούν να συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των εποπτικών αρχών των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου ή δικαίωμα εκλογής σε θέση προέδρου ή αναπληρωτή προέδρου. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες του ΕΣΠΔ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και η εποπτεύουσα τις προαναφερόμενες τρεις χώρες του ΕΟΧ αρχή, σε θέματα ΓΚΠΔ, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες και επικουρείται από Γραμματεία, η οποία παρέχεται από τον ΕΕΠΔ.

Στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του ΕΣΠΔ περιλαμβάνονται ιδίως τα ακόλουθα:

 • Παροχή γενικής καθοδήγησης για την αποσαφήνιση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων αρχών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών·
 • Παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις νέες προτάσεις νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • Έκδοση πορισμάτων συνεκτικότητας σε διασυνοριακές υποθέσεις προστασίας δεδομένων· και
 • Προώθηση της συνεργασίας και της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών.

Το ΕΣΠΔ εκδίδει, επίσης, ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του, η οποία δημοσιεύεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των εργασιών του, το ΕΣΠΔ επιβεβαίωσε ή αναδιοργάνωσε υφιστάμενες υποομάδες ειδικών που είχε συγκροτήσει η ΟΕ29 και συγκρότησε νέες για συγκεκριμένες κατηγορίες θεμάτων. Κατά το έτος 2018 λειτούργησαν υποομάδες ειδικών με τα ακόλουθα αντικείμενα:

 1. επιτήρηση συνόρων, μεταφορές επιβατών, αστυνομικός και δικαστικός τομέας (πρώην τρίτος πυλώνας),
 2. συμμόρφωση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και υγεία,
 3. συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων,
 4. επιβολή του νόμου,
 5. χρηματοπιστωτικά θέματα,
 6. διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες,
 7. χρήστες τεχνολογιών πληροφορικής,
 8. ομοιόμορφη ερμηνεία των βασικών εννοιών,
 9. στρατηγική,
 10. κοινωνικά μέσα και
 11. γνωμοδοτήσεις.

Πληροφορίες για το ρόλο του ΕΣΠΔ είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Ομάδα εργασίας του άρθρου 29

Η ΟΕ29, η οποία αντικαταστάθηκε από το ΕΣΠΔ, είχε συσταθεί δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και λειτουργούσε μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Η ΟΕ29 είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ήταν ανεξάρτητη ως προς αυτήν. Απαρτιζόταν από τους προέδρους ή εκπροσώπους των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωπο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εξέταζε θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσίαζαν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και περιλαμβάνονταν στον πρώτο πυλώνα της ΕΕ. Η εξέταση των θεμάτων γινόταν είτε μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε με πρόταση των μελών της Ομάδας. Η Ομάδα εξέδιδε γνωμοδοτήσεις και κείμενα εργασίας.

Δείτε τις γνωμοδοτήσεις της ΟΕ29 εδώ.