Διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα και ομάδες εργασίας

Οικουμενική Συνέλευση για την Προστασία Δεδομένων (Global Privacy Assembly)

Η Οικουμενική Συνέλευση για την Προστασία Δεδομένων (Global Privacy Assembly) αποτέλεσε για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες τον πρωταρχικό τόπο συνάντησης και σύνδεσης των αρχών προστασίας δεδομένων, των Επιτρόπων καθώς και των λοιπών αρμόδιων υπηρεσιών για την προστασία δεδομένων, όλων των χωρών της υφηλίου, γνωστή ως Διεθνής Σύνοδος των Αρχών και των Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων (1979 έως 2019) και πλέον, από την 41η Διεθνή Σύνοδο του 2019, ως Οικουμενική Συνέλευση για την Προστασία Δεδομένων. Η Οικουμενική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα, τη διοργάνωση της οποίας αναλαμβάνει η τοπική αρχή προστασίας δεδομένων. Η ελληνική Αρχή συμμετέχει στις συνελεύσεις αυτές.

Η Οικουμενική Συνέλευση διευθύνεται από επταμελές όργανο διακυβέρνησης. Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από έναν εκλεγμένο πρόεδρο, τέσσερα εκλεγμένα μέλη και αυτοδικαίως τους διοργανωτές των προηγούμενων και επόμενων συνελεύσεων. Ο διοργανωτής της επόμενης συνέλευσης έχει το καθεστώς του προσκεκλημένου παρατηρητή στις δραστηριότητες της Επιτροπής. Με την αποστολή της, η Οικουμενική Συνέλευση επιδιώκει να αποτελεί παγκόσμιο φόρουμ, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη διάδοση των γνώσεων και τη σύνδεση των αρχών προστασίας δεδομένων με στόχο την προώθηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συνελεύσεις και τα κείμενα των διακηρύξεων-ψηφισμάτων που υιοθετήθηκαν είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων

Η Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων πραγματοποιείται κάθε χρόνο την άνοιξη. Είναι μια κλειστή σύνοδος υπό την έννοια ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι πιστοποιημένες εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων, δηλαδή οι αρχές της ΕΕ και άλλων χωρών όπως της Ελβετίας και της Νορβηγίας, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, οι Κοινές Αρχές Ελέγχου της Ευρωπόλ, Eurojust, Τελωνείων, εκπρόσωποι της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και αρχές που πιστοποιήθηκαν ως μόνιμοι παρατηρητές. Οι εκπρόσωποι της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οι αρχές που έχουν το καθεστώς του μόνιμου παρατηρητή δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η ελληνική Αρχή συμμετέχει στην Εαρινή Σύνοδο, διοργάνωσε δε την Εαρινή Σύνοδο του 2001 στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Εαρινή Σύνοδο είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Διεθνής Ομάδα Εργασίας του Βερολίνου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες

Η Διεθνής Ομάδα Εργασίας του Βερολίνου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες (International Working Group on Data Protection in Telecommunications – IWGDPT), γνωστή και ως «Berlin Group», ιδρύθηκε το 1983 στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνόδου των Αρχών και των Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων (νυν Global Privacy Assembly) ως πρωτοβουλία του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων του Βερολίνου. Μέλη της ομάδας είναι εκπρόσωποι όλων των αρχών προστασίας δεδομένων, καθώς και άλλων φορέων, εθνικών ή διεθνών οργανισμών και επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο. Η γραμματεία της παρέχεται από τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων του Βερολίνου.

Η ομάδα έχει από το 1983 υιοθετήσει έναν μεγάλο αριθμό συστάσεων (common positions – working papers) με σκοπό να βελτιώσει την προστασία της ιδιωτικότητας στις τηλεπικοινωνίες.. Από τις αρχές του 1990 ασχολείται ιδιαίτερα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν την ομάδα είναι οι μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google), η διατήρηση των δεδομένων στη βάση Whois, τα RFID, τα συστήματα ηλεκτρονικών εισιτηρίων στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, η ψηφιακή τηλεόραση, κ.ά.

 

Ομάδα εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών από την εξέταση υποθέσεων σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (Case handling workshop)

Στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών προστασίας δεδομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, εκπρόσωποί τους, οι οποίοι συγκροτούν την Ομάδα εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών από την εξέταση υποθέσεων σχετικών με την προστασία προσωπικών δεδομένων (Case handling workshop), συναντώνται μία φορά τον χρόνο.

Κατά τη συνάντηση ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες για συγκεκριμένα επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τις αρχές και γίνεται σύγκριση μεταξύ των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών, με σκοπό την προώθηση μιας περισσότερο εναρμονισμένης και συντονισμένης προσέγγισης σχετικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι εργασίες της ομάδας αυτής είναι σημαντικές, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ και η συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών σε υποχρεωτικό πλέον επίπεδο.