Προώθηση με παραδοσιακό ταχυδρομείο

Η Αρχή έχει εκδώσει την oδηγία 50/2000 για τη «νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας». Η οδηγία αυτή, αν και παλιά, περιλαμβάνει κανόνες για τη νόμιμη αποστολή έντυπου διαφημιστικού υλικού.

Συγκεκριμένα, για να αποσταλεί νόμιμα έντυπο διαφημιστικό υλικό, μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου πρέπει:

 1. O παραλήπτης να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.
 2. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν έχει δώσει συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να προβεί σε αποστολή διαφημιστικού υλικού όταν συντρέχουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
   
  • Να έχει συλλέξει τα δεδομένα:
   • από δημόσιους καταλόγους (π.χ. τηλεφωνικούς καταλόγους συνδρομητών, επαγγελματικούς καταλόγους, όπως ο Χρυσός Οδηγός, καταλόγους εμπορικών εκθέσεων ή το νέο γενικό εμπορικό μητρώο για εταιρείες και εμπόρους), ή
   • όταν το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα του για συναφείς σκοπούς (π.χ διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων, συμμετοχή σε καταλόγους εμπορικών εκθέσεων κ.λπ.). ή
   • βάσει της πελατειακής σχέσης ή συναλλακτικής επαφής.
  • Να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Όταν τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται από τα ίδια τα πρόσωπα στα οποία αφορούν, δηλαδή με τη συγκατάθεσή τους ή λόγω της πελατειακής σχέσης/συναλλακτικής επαφής, τότε ως αναγκαία δεδομένα θεωρούνται μόνον το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το επάγγελμα.
  • Να έχει συμβουλευθεί το Μητρώο του άρθρου 13 που τηρεί η Αρχή στο οποίο καταχωρίζονται τα πρόσωπα που δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται σε αρχεία, τα οποία έχουν ως σκοπό την προώθηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Τα άτομα που περιλαμβάνονται σε αυτό το μητρώο πρέπει να διαγραφούν από τα αρχεία του υπευθύνου επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται για ανωτέρω σκοπούς.
  • Nα δίνει τη δυνατότητα με απλά μέσα να ασκείται το δικαίωμα εναντίωσης απευθείας στον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να εξαιρούνται τα πρόσωπα που εκδήλωσαν την αντίρρησή τους από κάθε μελλοντική προωθητική ενέργεια.
  • Κατά την αποστολή του διαφημιστικού υλικού ο υπεύθυνος επεξεργασίας να ενημερώνει τους αποδέκτες για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ΓΚΠΔ μεταξύ των οποίων και για την πηγή από την οποία αντλήθηκαν τα προσωπικά δεδομένα –όταν δεν τα συλλέγει από το ίδιο το πρόσωπο το οποίο αφορούν- (π.χ. τον τηλεφωνικό κατάλογο), καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για διαφήμιση ή ενέργεια που αποσκοπεί στην προώθηση πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών και να του δίνει τη δυνατότητα εξαίρεσης των προσωπικών του δεδομένων από κάθε περαιτέρω χρήση αυτών για τον παραπάνω σκοπό.

Σε κάθε περίπτωση, είναι βασική υποχρέωση των υπευθύνων επεξεργασίας να ικανοποιούν το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) και το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679), το οποίο αφορά εν προκειμένω την εναντίωση του προσώπου στη λήψη διαφημιστικού υλικού.