Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών - CIS

Το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών - ΤΣΠ (Custom Information System - CIS) (συναντάται επίσης και ως Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων) συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 515/1997 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 «περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 766/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, καθώς και με την Απόφαση 917/2009/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 «για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς».

Το ΤΣΠ περιέχει αποκλειστικά τα δεδομένα −συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα− τα οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού του. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΚ) 515/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 766/2008, τα δεδομένα αυτά κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. εμπορεύματα,
 2. μεταφορικά μέσα,
 3. επιχειρήσεις,
 4. πρόσωπα,
 5. τάσεις απάτης,
 6. διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη,
 7. δεσμεύσεις, κατασχέσεις ή δημεύσεις ειδών,
 8. δεσμεύσεις, κατασχέσεις ή δημεύσεις ρευστών διαθεσίμων.

Σκοπός του ΤΣΠ είναι, αφενός, η αμοιβαία συνδρομή και συνεργασία των αρμόδιων διοικητικών αρχών των κρατών μελών για την καταπολέμηση του φαινομένου της απάτης στα πλαίσια της τελωνειακής ένωσης και της κοινής αγροτικής πολιτικής, μέσω της ταχύτερης διάθεσης των πληροφοριών (πρώην 1ος πυλώνας της ΕΕ), αφετέρου δε, η συνδρομή στην πρόληψη, στην έρευνα και στη δίωξη σοβαρών παραβάσεων των εθνικών νόμων (πρώην 3ος πυλώνας της ΕΕ). Το ΤΣΠ επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να καταχωρίσει δεδομένα, ζητώντας από άλλο κράτος μέλος να προχωρήσει σε μία εκ των ακόλουθων προτεινόμενων ενεργειών:

 1. παρατήρηση και αναφορά,
 2. διακριτική παρακολούθηση,
 3. ειδικοί έλεγχοι και,
 4. επιχειρησιακή ανάλυση.

Αυτοί οι δύο διαφορετικοί σκοποί του συστήματος εξυπηρετούνται από δύο βάσεις δεδομένων, λογικά χωρισμένες μεταξύ τους. Αντίστοιχα, διαφορετικά είναι και τα καθεστώτα εποπτείας της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους δύο αυτούς διακριτούς σκοπούς του ΤΣΠ.

Αναλυτικότερα, για τους σκοπούς που σχετίζονται με τον πρώην 1ο πυλώνα, σύμφωνα με το άρθρο 37 του υπ’ αριθμ. 515/1997 Κανονισμού, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 766/2008, οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων είναι αρμόδιες να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων που περιέχονται στο ΤΣΠ από τις αντίστοιχες αρμόδιες εθνικές αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Ειδικότερα, όμως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 παρ. 4 του ανωτέρω Κανονισμού, έχει συσταθεί η Ομάδα Συντονισμού για την Εποπτεία του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών (Customs Information System Supervision Coordination Group - εφεξής «η Ομάδα»). Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), ο οποίος με βάση την παρ. 3α του ίδιου άρθρου επιβλέπει τη συμμόρφωση του ΤΣΠ προς τον Κανονισμό (ΕΚ) 45/2001, συγκαλεί τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο συνάντηση με όλες τις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδιες για θέματα εποπτείας του ΤΣΠ. Περισσότερες πληροφορίες για την Ομάδα αυτή (όπως π.χ. εκθέσεις δραστηριοτήτων) μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Για τους σκοπούς που σχετίζονται με τον πρώην 3ο πυλώνα, έχει συσταθεί η Κοινή Αρχή Ελέγχου (ΚΑΕ) Τελωνείων (Customs Joint Supervisory Authority), στην οποία συμμετέχει η Αρχή και η οποία συνεδριάζει στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Η ΚΑΕ Τελωνείων συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 25 της Απόφασης 917/2009/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 «για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς». Είναι αρμόδια να εποπτεύει τη λειτουργία του ΤΣΠ, να εξετάζει τυχόν προβλήματα εφαρμογής ή ερμηνείας του συστήματος αυτού και να συνδράμει τις εθνικές ελεγκτικές αρχές στην άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων, κυρίως μέσω της εξεύρεσης και υιοθέτησης κοινών λύσεων στα προβλήματα που ανακύπτουν.

Η Κοινή Αρχή Ελέγχου έχει ως έργο, τηρoυμέvωv των διατάξεων της Σύμβασης της σχετικής με τη χρήση της πληροφορικής στov τελωνειακό τομέα και της σύμβασης του Στρασβούργου του 1981, λαμβαvoμέvης δε υπόψη της σύστασης R (87) 15 της επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 17ης Σεπτεμβρίου 1987, να ελέγχει κατά πόσov παραβιάζovται τα δικαιώματα των προσώπων κατά την αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων, τα οποία έχουν εισαχθεί στο ΤΣΠ (Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών).

Η Αρχή συμμετέχει με τακτικό μέλος της στις συνεδριάσεις και των δύο αυτών εποπτικών οργάνων, που πραγματοποιούνται στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.