Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις - VIS

Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (Visa Information System - VIS) είναι ένα σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων για τις θεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών του χώρου Σένγκεν. Ουσιαστικά συνδέει τα προξενεία Σένγκεν στις τρίτες χώρες, τις αρμόδιες εθνικές αρχές και όλα τα εξωτερικά σημεία διέλευσης των συνόρων των κρατών Σένγκεν. Απαρτίζεται από το κεντρικό σύστημα πληροφοριών (CS-VIS), από διεπαφή σε κάθε κράτος μέλος (NI-VIS), μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η διασύνδεση με την αντίστοιχη κεντρική εθνική αρχή του οικείου κράτους μέλους, και από τη δομή επικοινωνίας μεταξύ του Κεντρικού Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και των εθνικών διεπαφών.

Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε με βάση την Απόφαση του Συμβουλίου 2004/512/ΕΚ για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Περαιτέρω, ο Κανονισμός (ΕΚ) 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (Κανονισμός VIS) καθορίζει τον σκοπό, τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες του συστήματος. Το σύστημα συστάθηκε προκειμένου να βελτιώσει την εφαρμογή της κοινής πολιτικής στον τομέα των θεωρήσεων, της προξενικής συνεργασίας και να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις και διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων στο πλαίσιο έκδοσης θεωρήσεων για διαμονή μικρής διαρκείας και να καταπολεμήσει την άγρα θεωρήσεων. Στη βάση καταχωρίζονται και τηρούνται μεταξύ άλλων βιομετρικά (φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα) και αλφαριθμητικά δεδομένα.

Τέθηκε σε εφαρμογή σταδιακά από το 2011 και η ανάπτυξη του συστήματος ολοκληρώθηκε το 2016. Το σύστημα χρησιμοποιείται από 30 κράτη, δηλαδή όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο κεκτημένο Σένγκεν (Ζώνη Σένγκεν), τα τέσσερα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), καθώς και την Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο και Ρουμανία, οι οποίες αν και δεν αποτελούν ακόμη κράτη μέλη της Ζώνης Σένγκεν έχουν πολιτική θεωρήσεων που βασίζεται στο κεκτημένο Σένγκεν, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν. Πρόσβαση στο σύστημα έχουν οι προξενικές αρχές των κρατών μελών, αρχές ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και αρχών τήρησης των όρων εισόδου και παραμονής στη χώρα και οι αρχές ασύλου.

Ο προαναφερόμενος Κανονισμός συμπληρώνεται από την Απόφαση του Συμβουλίου 2008/633/ΔΕΥ, η οποία καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους έχουν πρόσβαση στο σύστημα VIS οι εντεταλμένες αρχές (αρχές επιβολής του νόμου) κάθε κράτους και η Ευρωπόλ για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Η διασφάλιση κοινής προσέγγισης και αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανακύπτουν στη λειτουργία της βάσης δεδομένων VIS  και η ενιαία εποπτεία του συστήματος στο πεδίο της προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την εφαρμογή τόσο του Κώδικα Θεωρήσεων (Κανονισμός (ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση Κώδικα Θεωρήσεων) όσο και του προαναφερθέντος Κανονισμού και Απόφασης VIS έχει ανατεθεί στη Συντονιστική Ομάδα για την εποπτεία του συστήματος VIS, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Η Αρχή συμμετέχει με τακτικό μέλος της στην προαναφερθείσα ομάδα, η οποία συνεδριάζει στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

Η Αρχή ασκεί την εποπτεία του εθνικού συστήματος ( N.VIS) και ελέγχει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους προς και από το VIS, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού 767/2008 και το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4624/2019.