Στόχος της βάσης δεδομένων Eurodac είναι η καθιέρωση ενός συστήματος για τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο και ορισμένων κατηγοριών παράνομων μεταναστών. Δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ, ο οποίος επιτρέπει τον προσδιορισμό της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνη για την εξέταση αίτησης ασύλου. 

Η βάση Eurodac δημιουργήθηκε κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης του Δουβλίνου, με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2725/2000 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» (και ολοκληρώθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 407/2002) για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου, προκειμένου να συλλέγονται αποτυπώματα των αιτούντων άσυλο και των παράνομων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να ταυτοποιούνται ευχερέστερα οι αιτούντες άσυλο, κατά τη διαδικασία εξέτασης ασύλου. Ωστόσο, τα νομικά αυτά κείμενα αναθεωρήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΕ) 603/2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων, με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα αντιπαραβολής των δεδομένων επιπλέον για τους σκοπούς επιβολής του νόμου. Ο Κανονισμός αυτός τέθηκε σε εφαρμογή στις 20 Ιουλίου 2015. Το σύστημα είναι σε λειτουργία από το 2003 και χρησιμοποιείται από τα 28 κράτη μέλη καθώς και από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων είναι υπεύθυνες για τη χρήση και εν γένει επεξεργασία των δεδομένων που αποστέλλουν και τα οποία συλλέγονται στην κεντρική βάση (βλ. άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 603/2013), στην Ελλάδα την εποπτεία ασκεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (βάσει του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 4624/2019), ενώ ο Ευρωπαίος Επόπτης για την Προστασία των Δεδομένων ασκεί τον εποπτικό έλεγχο της επεξεργασίας στην κεντρική βάση και τη διαβίβαση των δεδομένων στα κράτη μέλη. Ωστόσο, η διασφάλιση κοινής προσέγγισης και αντιμετώπισης από τα κράτη μέλη των ζητημάτων που ανακύπτουν στη λειτουργία της βάσης δεδομένων Eurodac, καθώς και η συντονισμένη εποπτεία του συστήματος, έχει ανατεθεί στην Ομάδα Συντονισμού για την εποπτεία του Eurodac.

Για τη διαχείριση των τεχνικών πτυχών των συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας, όπως το SIS II, το VIS και το Eurodac, δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων (eu-LISA). Βασικό καθήκον του Οργανισμού είναι να διατηρεί τα συστήματα πληροφορικής υπό την ευθύνη του 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, εξασφαλίζοντας τη συνεχή και αδιάκοπη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος για την έγκριση και την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, την οργάνωση της κατάρτισης εμπειρογνωμόνων πληροφορικής σχετικά με τα συστήματα που διαχειρίζονται, την υποβολή εκθέσεων, τη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων και την παρακολούθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ο Οργανισμός πρέπει να διατηρήσει τον πλήρη διαχωρισμό των δεδομένων στα τρία συστήματα και να διασφαλίσει ότι πληρούνται πλήρως οι απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.