Πρόσκληση σε Σεμινάριο που διενεργείται στο Πλαίσιο του Έργου byDesign

Ημερομηνία

«Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ»

Σας προσκαλούμε σε σεμινάριο, μέσω τηλεδιάσκεψης, που διοργανώνουν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων και έχουν αναδειχθεί ως ενδιαφέροντα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την πρώτη φάση του έργου «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ (https://bydesign-project.eu/).  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη και αναλυτές/σχεδιαστές πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και σε στελέχη του οργανισμού που εμπλέκονται στη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Οι βασικές θεματικές ενότητες του σεμιναρίου αφορούν σε:

  • Εισαγωγή στην ορολογία για την προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Οργανωτική δομή και ρόλοι για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
  • Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων
  • Προστασία δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού
  • Διαχείριση περιστατικών παραβίασης δεδομένων
  • Πολιτικές ιδιωτικότητας
  • Λογισμικό καταγραφής ενεργειών (cookies, trackers) κατά την προώθηση/διαφήμιση προϊόντων

Το σεμινάριο θα επαναληφθεί επτά φορές με μέγιστο αριθμό πενήντα (50) συμμετεχόντων ανά σεμινάριο. Παρακαλούμε όπως επιλέξετε (α’ επιλογή και β’ επιλογή με σειρά προτίμησης) βάσει των παρακάτω ημερομηνιών το σεμινάριο που θέλετε να συμμετάσχετε και αποστείλετε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου byDesign_seminars@dpa.gr το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

  Ημέρα Διεξαγωγής Ώρα Διεξαγωγής Α’ ΕΠΙΛΟΓΗ B’ ΕΠΙΛΟΓΗ
Σεμινάριο 1 8 Μαρτίου 2022 10:00-14:00 και 15:00-19:00
Σεμινάριο 2 10 Μαρτίου 2022 10:00-14:00 και 15:00-19:00
Σεμινάριο 3 14 Μαρτίου 2022 10:00-14:00 και 15:00-19:00
Σεμινάριο 4 21 Μαρτίου 2022 10:00-14:00 και 15:00-19:00
Σεμινάριο 5 31 Μαρτίου 2022 10:00-14:00 και 15:00-19:00
Σεμινάριο 6 4 Μαρτίου 2022 10:00-14:00 και 15:00-19:00
Σεμινάριο 7 14 Μαρτίου 2022 10:00-14:00 και 15:00-19:00

Συνολική Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες

Σημειώνουμε ότι μετά το τέλος του σεμιναρίου θα αποσταλεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τρόπος σύνδεσης: με τη χρήση της πλατφόρμας webex.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου byDesign_seminars@dpa.gr  ή στο τηλέφωνο 210-6475655.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr