Οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 28 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999)

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr