Καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων κατά του 401 ΓΣΝΑ για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την είσοδό του στην πύλη του Νοσοκομείου

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
20
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή απορρίπτει ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του 401 ΓΣΝΑ ότι δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί της καταγγελίας σε βάρος του για λόγους εθνικής ασφάλειας, δυνάμει του άρθρου 10 του νόμου 4624/2019. Η Αρχή απορρίπτει ως αβάσιμη την καταγγελία του υποκειμένου των δεδομένων κατά του 401 ΓΣΝΑ και κρίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται στην πύλη του Νοσοκομείου είναι νόμιμη. Η Αρχή κρίνει ότι ο ορισμός ενός ΥΠΔ στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας δεν διασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του για την υπαγόμενη σ΄ αυτό μονάδα, ήτοι το 401 ΓΣΝΑ, και καλεί το 401 ΓΣΝΑ να μεριμνήσει για τον ορισμό ΥΠΔ κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. 

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr