Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξεων αρχειοθέτησης υποθέσεων της Αρχής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
28
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά των από 16.04.2020 και 21.04.2020 πράξεών της για αρχειοθέτηση πανομοιότυπων καταγγελιών κατά του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Επειδή οι αιτούντες αφενός παραπονούνται για τη νομική ορθότητα των πράξεων αρχειοθέτησης και κατά τούτο κατ’ ουσίαν εισάγουν ακυρωτικούς ισχυρισμούς, αφετέρου επαναλαμβάνουν τους ισχυρισμούς των καταγγελιών τους, οι οποίοι όμως ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν ήδη κατά την εξέταση της υπόθεσης προκειμένου η Αρχή να εκδώσει τις προσβαλλόμενες πράξεις αρχειοθέτησης, χωρίς να επικαλούνται ούτε να προσκομίζουν νέα στοιχεία, από την εκτίμηση των οποίων θα μπορούσε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις να προκύψει διαφορετική κρίση, η Αρχή απέρριψε την εν λόγω αίτηση θεραπείας.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr