Απόφαση για την αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων της Αρχής έως και 30.11.2020

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
6693
Περίληψη

Η Αρχή αποφάσισε την αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος έως και τη Δευτέρα 30.11.2020. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω αναστολής οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, όπως ισχύει.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr