Οργανωτικά ζητήματα της Αρχής

Νομικό πλαίσιο

Π.Δ. 207/1998
Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής (ΦΕΚ Α' 164/1998).

Αριθ. 209/2000
Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β' 336/2000, ΦΕΚ Β' 859/2008, ΦΕΚ Β' 989/2011, ΦΕΚ Β' 1554/2020).

ΦΕΚ Β’ 813 14/3/2017
Mεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69 Γ του ν. 4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Γραμματείας της Αρχής - Σύσταση τμήματος αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος σε αυτήν.

Άρθρο 18 του ν. 4624/2019
Γραμματεία της Αρχής (ΦΕΚ Α΄ 137/2019).