Δεδομένα ανηλίκων

Δεν παρέχουμε υπηρεσίες απευθείας σε ανηλίκους, ούτε συλλέγουμε προληπτικά τα προσωπικά τους δεδομένα. Ωστόσο, μερικές φορές μας παρέχονται δεδομένα ανηλίκων κατά την εξέταση μιας καταγγελίας ή τη διεξαγωγή ελέγχων. Στον βαθμό που σχετίζονται με τις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες της παρούσας ενημέρωσης ισχύουν εξίσου για ανηλίκους όπως και για τους ενήλικες.

Η παρούσα πολιτική έχει συνταχθεί σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε ένα άτομο ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα κύρια σημεία της.