Δικαίωμα διόρθωσης

Τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

  • τη διόρθωση των δεδομένων τους, όταν αυτά είναι ανακριβή,
  • ή τη συμπλήρωση των δεδομένων τους, όταν αυτά είναι ελλιπή, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης (σχετικά άρθρα 12, 15, 19 ΓΚΠΔ).
Πότε τα δεδομένα είναι ανακριβή;

 

Ο ΓΚΠΔ δεν δίνει ορισμό για την ακρίβεια των δεδομένων. Τα δεδομένα θεωρούνται ανακριβή όταν αυτά είναι λανθασμένα (π.χ. κάποιος αναφέρεται ως έγγαμος, ενώ δεν είναι).

 

Πότε τα δεδομένα είναι ελλιπή;

 

Όταν η απουσία δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση ή παρεξήγηση.

 

Περαιτέρω ενημέρωση

 

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σε αποδέκτες, οφείλει να ανακοινώσει σε κάθε έναν εξ αυτών τη διόρθωση των δεδομένων − εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Εφόσον ζητηθεί, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους αποδέκτες αυτούς.

 

Συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας

 

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης δικαιώματος από το υποκείμενο των δεδομένων, τον χρόνο παροχής πληροφοριών κατόπιν αιτήματος άσκησης δικαιώματος και το ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης σε περίπτωση μη ικανοποίησης δικαιώματος είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνεια».