Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το ΕΣΠΔ

Κατευθυντήριες γραμμές 9/2020
Σχετικά με την έννοια της σχετικής και αιτιολογημένης ένστασης – θέση σε δημόσια διαβούλευση (EN).

Κατευθυντήριες γραμμές 8/2020
Σχετικά με τη στόχευση των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – έκδοση για δημόσια διαβούλευση (EN).

Κατευθυντήριες γραμμές 7/2020
Σχετικά με τις έννοιες του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία στον ΓΚΠΔ – θέση σε δημόσια διαβούλευση (EN).

Κατευθυντήριες γραμμές 6/2020
Σχετικά με την αλληλεπίδραση της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών και του ΓΚΠΔ – θέση σε δημόσια διαβούλευση (EN).

Κατευθυντήριες γραμμές 5/2020
Σχετικά με τη συγκατάθεση βάσει του κανονισμού 2016/679 (EN).

Κατευθυντήριες γραμμές 4/2020
Σχετικά με τη χρήση δεδομένων τοποθεσίας και εργαλείων εντοπισμού επαφών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (ΕΝ).

Κατευθυντήριες γραμμές 3/2020
Σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων υγείας με σκοπό την επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (ΕΝ).

Κατευθυντήριες γραμμές 2/2020
Σχετικά με το άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού 2016/679 για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του ΕΟΧ και των δημόσιων αρχών και οργανισμών εκτός ΕΟΧ – έκδοση για δημόσια διαβούλευση (ΕΝ).

Κατευθυντήριες γραμμές 1/2020
Σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συνδεδεμένων οχημάτων και εφαρμογές σχετικά με την κινητικότητα – έκδοση για δημόσια διαβούλευση (ΕΝ).

Κατευθυντήριες γραμμές 5/2019
Σχετικά με τα κριτήρια του «Δικαιώματος στη Λήθη» στις περιπτώσεις μηχανών αναζήτησης στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ (μέρος 1) – έκδοση για δημόσια διαβούλευση (ΕΝ).

Κατευθυντήριες γραμμές 4/2019
Σχετικά με το άρθρο 25 «Προστασία δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού» – έκδοση για δημόσια διαβούλευση (ΕΝ).

Κατευθυντήριες γραμμές 3/2019
Σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω βιντεοσυσκευών – Εγκρίθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση.

Σύσταση 1/2019
Σχετικά με το σχέδιο καταλόγου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου στην προστασία των δεδομένων [άρθρο 39 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725].

Κατευθυντήριες γραμμές 2/2019
Σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών σε υποκείμενα των δεδομένων – έκδοση για δημόσια διαβούλευση (ΕΝ).

Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019
Σχετικά με τους Κώδικες Δεοντολογίας και τους Φορείς Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679 – έκδοση που εγκρίθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση.

Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018
Σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) – έκδοση που εγκρίθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση.

Κατευθυντήριες γραμμές 3/2018
Σχετικά με το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ (άρθρο 3) – έκδοση που εγκρίθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση (ΕΝ).

Κατευθυντήριες γραμμές 2/2018
Αναφορικά με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 49 του Κανονισμού 2016/679.

Κατευθυντήριες γραμμές 1/2018
Σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό των κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού 2016/679 – έκδοση που εγκρίθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση.

 

Κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 οι οποίες έχουν εγκριθεί από το ΕΣΠΔ μετά τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ

Κατευθυντήριες γραμμές WP244 rev.01
Για τον προσδιορισμό της επικεφαλής εποπτικής αρχής των υπευθύνων επεξεργασίας ή των εκτελούντων την επεξεργασία.

Κατευθυντήριες γραμμές WP242 rev.01
Σχετικά με το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Κατευθυντήριες γραμμές WP243 rev.01
Σχετικά με τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων.

Κατευθυντήριες γραμμές WP248 rev.01
Για την εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) και καθορισμός του κατά πόσον η επεξεργασία «ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο» για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679.

Κατευθυντήριες γραμμές WP250rev.01
Σχετικά με τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του κανονισμού 2016/679.

Κατευθυντήριες γραμμές WP251rev.01
Για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679.

Κατευθυντήριες γραμμές WP253
Για την εφαρμογή και τον καθορισμό διοικητικών προστίμων για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679.

Κατευθυντήριες γραμμές WP259 rev.01
Σχετικά με τη συγκατάθεση βάσει του κανονισμού 2016/679.

Κατευθυντήριες γραμμές WP260 rev.01
Σχετικά με τη διαφάνεια βάσει του κανονισμού 2016/679.